Wprowadzanie instrumentów finansowych
do publicznego obrotu

Wprowadzenie akcji do publicznego obrotu giełdowego umożliwia spółce pozyskanie kapitału z giełdy, zwiększa wiarygodność firmy poprzez wzrost transparentności biznesowej, wymusza stosowanie wyższych standardów finansowych i korzystnie wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstwa w obszarze corporate governance

 

Zarzecki i Wspólnicy jest wpisana na prowadzoną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. listę podmiotów uprawnionych do świadczenia usług w charakterze Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect oraz Catalyst. W ramach tej grupy usług oferujemy doradztwo w procesie dopuszczenia i wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu na  Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym: 

 

 • Badanie due diligence i analizę bieżącej sytuacji finansowo – ekonomicznej spółki;  

 • Doradztwo w zakresie ustalenia wysokości ceny emisyjnej akcji;  

 • Opracowanie koncepcji emisji i strukturyzowanie oferty; 

 • Analizę rozwodnienia kapitału po emisji  z uwzględnieniem poziomów kontroli korporacyjnej; 

 • Analizę uwarunkowań formalno-prawnych związanych z uzyskaniem statusu spółki publicznej i wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego; 

 • Wsparcie we wdrażaniu zmian organizacyjnych; 

 • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji korporacyjnej, w tym wprowadzenie procedur kontroli obiegu informacji poufnych; 

 • Przygotowanie dokumentu emisyjnego (prospektu emisyjnego, dokumentu ofertowego); 

 • Obsługę postępowania dopuszczeniowego przed Komisją Nadzoru Finansowego; 

 • Doradztwo i obsługa procedury dematerializacji akcji i rejestracji w depozycie KDPW. 

Kontakt: 
 • LinkedIn Ikona społeczna

TOMASZ GABRYEL

Partner

tel. 

+48 697 570 880

e-mail: 

 • LinkedIn Ikona społeczna

PIOTR WAŚNIEWSKI

Manager

tel. 

e-mail: 

+48 505 459 603