Zarzecki i Wspólnicy

biuro@zarzecki.pl
+48  91 421 49 42

Grzybowa 19A

71-487 Szczecin

  • Biały LinkedIn Icon
  • Biały Facebook Ikona
  • Biały Instagram Ikona

Test Prywatnego Inwestora (TPI) stanowi ocenę, czy wsparcie udzielane przez podmioty ze środków publicznych stanowi pomoc publiczną. Test Prywatnego Wierzyciela (TPW) stanowi natomiast ocenę, czy zastosowane przez podmiot publiczny ulgi w spłacie zobowiązań zostałyby zaakceptowane przez wierzyciela prywatnego.  

Tym samym, przeprowadzenie TPI bądź TPW powinno być dokonane w przypadku, gdy istnieją przesłanki, iż pomoc udzielona przez państwo lub przy użyciu zasobów państwowych może nosić znamiona pomocy publicznej. Zazwyczaj przesłanki do wystąpienia tego rodzaju wsparcia występują w sytuacji procesu restrukturyzacji lub dokapitalizowania spółek, gdzie jednym z uczestników procesu jest podmiot, którego bezpośrednim lub pośrednim akcjonariuszem jest Skarb Państwa.   

W oparciu o dotychczas zrealizowane projekty, oferujemy realizację Testów Prywatnego Inwestora oraz Testów Prywatnego Wierzyciela zgodnie z najlepszymi praktykami w tym zakresie. 

Kontakt: 
  • LinkedIn Ikona społeczna

MIŁOSZ KOŁODZIEJCZYK

Partner

tel. 

+48 603 740 530

e-mail: 

  • LinkedIn Ikona społeczna

MICHAŁ HENDRYK

Manager

tel. 

e-mail: 

+48 603 210 680