Test Prywatnego Inwestora (TPI) stanowi ocenę, czy wsparcie udzielane przez podmioty ze środków publicznych stanowi pomoc publiczną. Test Prywatnego Wierzyciela (TPW) stanowi natomiast ocenę, czy zastosowane przez podmiot publiczny ulgi w spłacie zobowiązań zostałyby zaakceptowane przez wierzyciela prywatnego.  

Tym samym, przeprowadzenie TPI bądź TPW powinno być dokonane w przypadku, gdy istnieją przesłanki, iż pomoc udzielona przez państwo lub przy użyciu zasobów państwowych może nosić znamiona pomocy publicznej. Zazwyczaj przesłanki do wystąpienia tego rodzaju wsparcia występują w sytuacji procesu restrukturyzacji lub dokapitalizowania spółek, gdzie jednym z uczestników procesu jest podmiot, którego bezpośrednim lub pośrednim akcjonariuszem jest Skarb Państwa.   

W oparciu o dotychczas zrealizowane projekty, oferujemy realizację Testów Prywatnego Inwestora oraz Testów Prywatnego Wierzyciela zgodnie z najlepszymi praktykami w tym zakresie. 

Kontakt: 
  • LinkedIn Ikona społeczna

MIŁOSZ KOŁODZIEJCZYK

Partner

tel. 

+48 603 740 530

e-mail: 

  • LinkedIn Ikona społeczna

MICHAŁ HENDRYK

Manager

tel. 

e-mail: 

+48 603 210 680

Zarzecki i Wspólnicy

biuro@zarzecki.pl
+48  91 421 49 42

Grzybowa 19A

71-487 Szczecin

  • Biały LinkedIn Icon
  • Biały Facebook Ikona
  • Biały Instagram Ikona